Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities 

Wim Nijholt Fotografie | Fotostudio Wim Nijholt, gevestigd te Oss, KvK-nummer XXXXXXXX, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de fotograaf. De wederpartij van de fotograaf wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper. Partijen zijn de fotograaf en koper samen. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de fotograaf. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling 

De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan. Bij (workshop/cursus) reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is de fotograaf gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Blijft koper in gebreke, dan zal de fotograaf tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de fotograaf op de koper onmiddellijk opeisbaar. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de fotograaf, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de fotograaf te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht 

De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt. De consument kan een herroepingsformulier van de fotograaf gebruiken. De fotograaf is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de fotograaf retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. de fotograaf stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de fotograaf koper hierover vooraf schriftelijk in. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de fotograaf daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan de fotograaf geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de fotograaf naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames 

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij de fotograaf worden ingediend. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de fotograaf het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan de fotograaf worden tegengeworpen. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen 

Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

Levering geschiedt ‘af fotostudio’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de fotograaf deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de fotograaf gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. Indien de zaken worden bezorgd, is de fotograaf gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de fotograaf gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan de fotograaf ter beschikking heeft gesteld.  Een door de fotograaf opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper de fotograaf schriftelijk in gebreke stellen. de fotograaf is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. de fotograaf is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 10.1: Fotoshoot

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de koper de de fotograaf toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de koper een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de koper vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden. De de fotograaf zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De de fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de koper zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de koper niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Artikel 10.2: Workshop en/of Cursus

De de fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de workshop. De koper is mag geen cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal van de de fotograaf, aan derden af staan of in gebruik te geven. De koper dient de workshop binnen 5 werkdagen volledig te betalen. Bij klachten kan er contact met de de fotograaf worden opgenomen en wordt bekeken in hoe- verre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de workshop mogelijk is.

Artikel 11: Overmacht
Kan de fotograaf niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee de fotograaf ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van de fotograaf. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de fotograaf afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens de fotograaf voldoen, tenzij zulks aan de fotograaf te verwijten is. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de fotograaf niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de fotograaf niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

De bij de fotograaf aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de fotograaf totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de fotograaf zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de fotograaf het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de fotograaf worden tegengeworpen. de fotograaf is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. de fotograaf verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de fotograaf het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de fotograaf voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de fotograaf.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de koper automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 15: Klachtplicht

Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan de fotograaf. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de fotograaf in staat is hierop adequaat te reageren. Is een klacht gegrond, dan is de fotograaf gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. de fotograaf garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen de fotograaf en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van de fotograaf komen en dat de fotograaf zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. Indien de door de fotograaf verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst tussen de fotograaf en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18: Privacy

De fotograaf zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.

Artikel 19: Forumkeuze 

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.